6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, indywidualna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci ( zabawy indywidualne i w grupach: korzystanie z gier i układanek dydaktycznych, zabawy zorganizowane w kole ze śpiewem lub przy muzyce, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę)
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.30 – 11.30 Gry i zabawy ruchowe, w sali lub na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki itp.
11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Kształtowanie nawyków zdrowotnych, higienicznych i kulturalnych.
12.00  – 14.00 Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, relaksacja, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalenie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej, w zależności od pogody: zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację lub spacery, wycieczki i zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
14.00 – 14.15 Podwieczorek
14.15 – 16.30 Zajęcia dowolne, zajęcia rozwijające różne formy aktywności, zabawy indywidualne, w zależności od pogody : zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne. Rozchodzenie się dzieci do domów.